เนื้อหา

tra

(ร่าง) พระราชบัญญัติ ระเบียบ 

(ร่าง) พระราชบัญญัติ

     pdf button  (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .......

แบบรับฟัง (ร่าง) พระราชบัญญัติ

     pdf button  แบบรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .......