เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับรายงานตัวบุคลากรที่บรรจุใหม่
และทำการปฐมนิเทศย่อย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง (ประธาน)
และ นายจรัส โนนกอง หัวหน้างานบริหารบุคคล เป็นผู้ให้การต้อนรับการรายงานตัวและปฐมนิเทศในครั้งนี้