timeline 25640625 193910

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ห้อง 9313 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดีและของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาการทำงานและกำกับติดตามผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น