Get Adobe Flash player

S 28229641

 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้อง 9313  ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

งานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ระยะ 1 ปี พ.ศ.2563

โดยมี นายบุญชู  นามบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติ  ให้ดำเนินการตามแผนงาน ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่
1.โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติ (
Work Shop)
2.โครงการสัมมนาเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานด้าน
E-Document  ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

 

 

 

   

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.