Get Adobe Flash player

               tra

 pdf button  คำสั่งสำนักงานอธิการบดี ที่ 0868 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีการศึกษา 2562

 pdf button   ประกาศ เรื่องมาตราการสำนักงานสีเขียว (Green Office)         

 

 

       

                                     

 

 

 

 

  •        

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.