Get Adobe Flash player

ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
-----------------------------
   

 


รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธานกรรมการ
โทร.045-643600 - 5
 

 

surasaksri

ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ศรีกระจ่าง
ที่ปรึกษาอธิการบดี
กรรมการ
โทร. 081-059-9288

 

รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  ทองพันชั่ง
รองอธิการบดี
กรรมการ
โทร. 081-976-0873

SAHASA

ผศ.ดร.สหัสา  พลนิล
รองอธิการบดี

กรรมการ

โทร. 081-730-1535

JESADA CHATREE

ดร.เจษฎา  ชาตรี

รองอธิการบดี

กรรมการ

โทร. 089-097-0059

chuwitna

ดร.ชูวิทย์  นาเพีย

รองอธิการบดี

กรรมการ

โทร. 081-976-0813

 

WIMONL

ผศ.ดร.วิมล  หลักรัตน์

รองอธิการบดี

กรรมการ

โทร. 083-381-7955

 

Padon ZZ
ผศ.ดร.ภาดล  อามาตย์
ผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการ
โทร. 086-872-5311

Aemorn

รศ.ดร.เอมอร แสนภูวา
ผู้ช่วยอธิการบดี

กรรมการ

โทร. 097-040-4357

teachit

ผศ.ดร.เตชิต  ศิรวงศ์เดชา
ผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
โทร. 081-269-4679

 

 Cheawchan
ผศ.ดร.เชี่ยวชาญ  แสงทอง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ฯ
กรรมการ
โทร. 089-629-4054

 anansak

ผศ.ดร.อนันศักดิ์ พวงอก
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฯ

กรรมการ

โทร. 081-593-6805

NOPPAWANNNN 
ผศ.ดร.นภวรรณ  ชาติมนตรี
คณบดีคณะครุศาสตร์

กรรมการ

โทร. 081-660-7197

Penluck web
ผศ.เพ็ญลักษณ์ อ่อนทรวง
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
กรรมการ
โทร. 080-726-5020
Alongkot webผศ.ดร.อลงกต แผนสนิท
คณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
กรรมการ
โทร. 087-654-3094
phonpawee
ผศ.ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
กรรมการ
โทร. 098-585-4168

Aemorn

รศ.ดร.เอมอร แสนภูวา
ผอ.สำนักงานอธิการบดี

กรรมการ

โทร. 097-040-4357

ผศ.ดร.เจษฎา โพนแก้ว
ผอ.สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
โทร. 089-424-3376
astsana
ผศ.ดร.อาสนะ เชิดชู
ผอ.สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม
กรรมการ
โทร. 080-480-6569
atichat
ผศ.อธิชาติ บุญญยศยิ่ง
ผอ.สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
กรรมการ
โทร. 089-777-7362 
 
Prajuab edited
ผศ.ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
โทร. 087-911-7283 

 

 

boonchu
นายบุญชู  นามบุรี
รอง ผอ.สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
โทร. 087-776-9347
JARAS
นายจรัส โนนกอง
ผอ.กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
โทร. 082-419-7998
Auncharee
นางอัญชลี สุวัฒโนดม
หัวหน้าฝ่ายประชุมและพิธีการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
โทร. 085-682-5299

    

JITSOD
นางสาวจิตโสตถิสุดา กฤษณสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชุมและพิธีการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
โทร. 081-548-0721
Fuang
นางสาวเฟื่องฝน บุญรมย์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชุมและพิธีการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
โทร. 087-901-8980

 

 

 

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.