tra

ระเบียบการลา และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


     pdf button  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 

     pdf button  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วยการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556

     pdf button  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลาศึกษาต่อ

          ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงานหรือลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ของบุคลากร
          มหาวิทยาลัย พ.ศ.2556