tra

บุคลากรมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น

  

 

WW pong
นางวิไลวรรณ  สิงห์เจริญ
ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง
ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
sahutsa 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง
ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา พลนิล
ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพงษ์ วงศ์คำจันทร์   
ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557
ณ หอประชุมครุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร   
ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555
ณ หอประชุมครุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร