คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ที่ 565/2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนและโครงการพิเศษ

ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563

 

 

unnamed 121121