คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ที่ 1028/2563

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนและโครงการพิเศษ

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

 

unnamed 121121