รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน 2558
รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่   5   มกราคม 2559
รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่  19  มีนาคม   2559
รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่  22  สิงหาคม 2559
รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่  17  ธันวาคม 2559
รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่  24  กุมภาพันธ์ 2560
รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่  26 พฤษภาคม 2563
รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่   29  มิถุนายน 2564
รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่   27  กันยายน 2565