Get Adobe Flash player

 

tra

บุคลากรมหาวิทยาลัย
ที่สำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ประจำปี 2558 - 2563


 

Nutthawat

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ณัฐวัฒน์ บัวทอง

อาจารย์สังกัด วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา นิติศาสตร์

จาก มหาวิทยาลัยปทุมธานี

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม  2563)


 

Apichat อาจารย์ ดร.อภิชาติ มุกดาม่วง

อาจารย์สังกัด คณะครุศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
            (จิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คำปรึกษา)

จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562)


pongsathon 2 อาจารย์ ดร.พงศธร ทวีธนวาณิชย์

อาจารย์สังกัด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)


CHANAMON อาจารย์ ดร.ชนมน  สุขวงษ์

อาจารย์สังกัด คณะครุศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561)


 

JARIYA 2 อาจารย์ ดร.จริยา สายรัตนอินทร์

อาจารย์สังกัด คณะครุศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561)


Pradit

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วงศ์สุวรรณ

อาจารย์สังกัด คณะครุศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก การจัดการดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา การจัดการการศึกษา

จาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560)


Prajaub อาจารย์ ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น

อาจารย์สังกัด วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา ไทศึกษา

จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2560)


 tarong


ผศ.ดร.ธรงวิทย์  ทองเสี่ยน

อาจารย์สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา ภาษาไทย

จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร

(ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560)


 

anuchit ดร.อนุชิต  อนุพันธ์

อาจารย์สังกัด คณะครุศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

(ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2559)


 

14089638 1055546247832670 919656224 n

ดร.กิตติพงษ์  วงศ์คำ

อาจารย์สังกัด คณะครุศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

(ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2559)


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวรัตน์ แจ่มใส

อาจารย์สังกัด วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

จาก มหาวิทยาลัยบูรพา

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2559)


 

ดร.เตชภณ ทองเติม

อาจารย์สังกัด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา

จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2559)


 

ดร.อภิรดี ไชยกาล

อาจารย์สังกัด คณะครุศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย

จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2559)


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง

ตำแหน่ง รองอธิการบดี

สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

(ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2558)


 

นายทรณ์ สิทธิศักดิ์

อาจารย์สังกัด วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

จาก มหาวิทยาลัยสุโททัยธรรมาธิราช

(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2558)


 

ดร.เจษฎา ชาตรี

ตำแหน่ง รองอธิการบดี

สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก 

สาขาวิชา Computer Science and Engineering

จาก Univesity of North Texas

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2558)


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

tra

บุคลากรมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น

  

 

WW pong
นางวิไลวรรณ  สิงห์เจริญ
ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง
ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
sahutsa 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง
ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา พลนิล
ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพงษ์ วงศ์คำจันทร์   
ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557
ณ หอประชุมครุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร   
ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555
ณ หอประชุมครุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.