ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

 

       ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร