Get Adobe Flash player
แสดง # 
เรียนเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่บรรจุตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ ครั้งที่ 3/2558 08 มกราคม 2559
บุคลากรที่มีรายชื่อดังกล่าวรับบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย ได้ที่งานบริหารบุคคล ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี 07 มกราคม 2559
แนะนำบุคลากรบรรจุใหม่ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2558 28 ธันวาคม 2558
รายชื่อบุคลากรที่แยกตามสีขาว สีทอง ในการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 23 ธันวาคม 2558
บุคลากรที่มีรายชื่อดังกล่าวรับบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย 14 ธันวาคม 2558
เรียนเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ในวันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2558 08 ธันวาคม 2558
แบบฟอร์มลงเวลาวันหยุด 3 วัน 08 ธันวาคม 2558
เรียนเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2558 30 พฤศจิกายน 2558
บุคลากรที่มีรายชื่อดังกล่าวรับบัตรประกันสังคม 26 พฤศจิกายน 2558
ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ด่วน) 24 พฤศจิกายน 2558

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.