Get Adobe Flash player
แสดง # 
ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ 04 สิงหาคม 2559
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ กยส. กรอ. เพื่อชาติ 26 กรกฎาคม 2559
คำสั่ง เรื่องให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำกรอบอัตรากำลังและการวิเคราะห์ค่างานเพื่อประเมินเข้าสู่ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน" 26 กรกฎาคม 2559
แจ้งเลื่อนการดำเนินโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 14 กรกฎาคม 2559
แจ้งข้อมูลบุคลากรที่บรรจุและเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ 04 กรกฎาคม 2559
ดาวน์โหลดจดหมายข่าวงานบริหารบุคคล (ฉบับประชุมสามัญ 1/2559) 20 มิถุนายน 2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและเข้าร่วมประชุมสามัญประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 04 มิถุนายน 2559
กำหนดการประชุมสามัญประจำภาคเรียน ๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 03 มิถุนายน 2559
มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน Fulbrigth Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปี 2560 27 พฤษภาคม 2559
บุคลากรที่มีรายชื่อดังกล่าวรับบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย ได้ที่งานบริหารบุคคล ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี 25 พฤษภาคม 2559

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.