Get Adobe Flash player
แสดง # 
การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 19 มกราคม 2560
การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 17 พฤศจิกายน 2559
ประชาสัมพันธ์การทำบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย 07 พฤศจิกายน 2559
แจ้งข้อมูลบุคลากรที่บรรจุและเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือน สิงหาคม 2559 29 สิงหาคม 2559
บุคลากรที่มีรายชื่อดังกล่าวติดต่อรับเอกสารที่งานบริหารบุคคล 09 สิงหาคม 2559
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ "เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่" 06 สิงหาคม 2559
ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ 04 สิงหาคม 2559
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ กยส. กรอ. เพื่อชาติ 26 กรกฎาคม 2559
คำสั่ง เรื่องให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำกรอบอัตรากำลังและการวิเคราะห์ค่างานเพื่อประเมินเข้าสู่ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน" 26 กรกฎาคม 2559
แจ้งเลื่อนการดำเนินโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 14 กรกฎาคม 2559

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.