Get Adobe Flash player
แสดง # 
ประกาศจากงานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่องการปฏิบัติงาน (กศ.บป.) ภาคเรียน 3/2562 11 กุมภาพันธ์ 2563
คำสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การสรรหากรรมการบริหารบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 28 พฤษภาคม 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนและโครงการพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 13 มีนาคม 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และคำสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน ลงวันที่ 21 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561
แจ้งข้อมูลบุคลากรที่บรรจุและเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนมกราคม 2561 09 มกราคม 2561
ประชาสัมพันธ์รายชื่อแบ่งสีการแข่งขันกีฬา กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 25 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องการแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดี และผู้อำนวยการมหาวิทยาลัย ฯ 21 ธันวาคม 2560
แจ้งข้อมูลบุคลากรที่บรรจุและเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (รอบที่ 2) 21 ธันวาคม 2560
แจ้งบุคลากรที่มีชื่อดังกล่าว รับบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย ณ ห้องงานบริหารบุคคล ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี 08 ธันวาคม 2560

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.