Get Adobe Flash player
แสดง # 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานวิชาการ 21 สิงหาคม 2563
ประกาศคฯะกรรมการสรรหา การการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เรื่องรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการสรรหา 13 สิงหาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การสรรหากรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 17 กรกฎาคม 2563
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 12 มีนาคม 2563
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสามัญ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 06 มีนาคม 2563
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับทุน 27 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศจากงานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่องการปฏิบัติงาน (กศ.บป.) ภาคเรียน 3/2562 11 กุมภาพันธ์ 2563
คำสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การสรรหากรรมการบริหารบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 28 พฤษภาคม 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนและโครงการพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 13 มีนาคม 2561

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.