Get Adobe Flash player
แสดง # 
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 29 มีนาคม 2564
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับทุน 3 ทุน 25 กุมภาพันธ์ 2564
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปี 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564
ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 02 กุมภาพันธ์ 2564
แบบรายงานผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 – 2565) 01 กุมภาพันธ์ 2564
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชที่ขาดแคลน ประจำปี 2563 06 มกราคม 2564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ และกลุ่มพนักงานปฏิบัติงาน 18 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน มูลนิธิกนก โตสุรัตน์ 09 ตุลาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนมูลนิธิ 1 ทศวรรษและทุนบุญชงวีสมหมาย 09 กันยายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อทดแทนอัตรากำลังว่าง (กุล่มพนักงานปฏิบัติการ) 21 สิงหาคม 2563

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.