ประกาศ เรื่อง รับสมัครข้ารการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร

 

 

              >>..ดาวน์โหลดประกาศ..<<