ประชาสัมพันธฺถึงสมาชิกสวัสดิการออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

หากสมาชิกท่านใด  มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหุ้นของตนเอง คือ 
ถอนหุ้น 2/3
เพิ่มยอดฝาก  ลดยอดเงินฝาก  ลาออกจากสมาชิก หรือกรณีอื่น ๆ

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ได้ภายในวันที่ 6 พ.ย. 2558

เวลา 16.00 น.