Get Adobe Flash player

tra

เอกสารการประเมินพนักงานสายวิชาการและสายปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ประจำปีงบประมาณ 2560 

------------------------------------

ดาวน์โหลดเอกสารที่ใช้ในการประเมิน

          1. แจ้งปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร รอบการประเมิน (1 เม.ย 30 - 31 ต.ค. 60)

          2. แบบฟอร์มการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย

                 2.1 สายวิชาการ

                        2.1.1 ประกาศเกณฑ์ภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
                        2.1.2 แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ข้าราชการ)
                        2.1.3 แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย)

                 2.2 สายสนับสนุน

                        2.2.1 คู่มือการประเมิน
                        2.2.2 แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ข้าราชการ)
                        2.2.3 แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย)

                 2.3 พนักงานราชการ

                        2.3.1 สายปฏิบัติการ

                               - แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.