Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรฯ ครั้งที่ 2
รอบการประเมิน (1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2560) ประจำปี พ.ศ. 2560
-------------------------

ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี่

 

 

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.