ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


       1. การพิจารณาสาขาและประเภททุนเพื่อเสนอขอรับทุนภายใต้โครงการพัฒนา
          กำลังคนด้านมนุษยศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)
          pdf button ดาวน์โหลดข้อมูลประกอบได้ที่นี่

       2. โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา
           ในสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่1

          pdf button ดาวน์โหลดข้อมูลประกอบได้ที่นี่