Get Adobe Flash player
แสดง # 
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย 11 เมษายน 2565
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับทุน ประจำปี 2565 18 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรับสมัครข้าราชการและหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภท วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ 11 กุมภาพันธ์ 2565
ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 10 ทุน 07 ตุลาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมรับฟังการชี้แจงการปรับฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยฯ (1.5/1.7) 07 ตุลาคม 2564
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุน 3 มูลนิธิ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 09 กรกฎาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ แจ้งบุคลากรและนักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีน 09 กรกฎาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลบุคลากรออกจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี และสิ้นสุดสัญญาจ้าง 09 มิถุนายน 2564
ประกาศ เรื่อง รับสมัครข้ารการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร 23 เมษายน 2564
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 29 มีนาคม 2564

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.