tra

ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

pdf button  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2558

pdf button  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  

pdf button  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

pdf button  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ.2555