Get Adobe Flash player

tra 

ชื่อหน่วยงาน :   งานบริหารบุคคล (ชั้น 2)  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ที่อยู่ :   319 ถนนไทยพันทา ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ :   0-4564-3600 ต่อ 9201 - 9203
E - mail :
Website :   www.staff.sskru.ac.th


tra

เอกสารการประเมินพนักงานสายวิชาการและสายปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

------------------------------------

ดาวน์โหลดเอกสารที่ใช้ในการประเมิน

แบบฟอร์มการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย

                 1.1 สายวิชาการ

                        1.1.1 ประกาศเกณฑ์ภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2559
                        1.1.2 ประกาศเกณฑ์ภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์  
พ.ศ. 2561

                        1.1.3 แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ข้าราชการ) Word icon  PDF
                        1.1.4 แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย)  Word icon  PDF

                 

                1.2 สายสนับสนุน

                        1.2.1 แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ข้าราชการ) Word icon  PDF
                        1.2.2 แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย)  Word icon  PDF

               

               1.3 พนักงานราชการ

                            - แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน   Word icon  PDF

                เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ขั้นต้อน) PDF

บุคลากรที่มีรายชื่อดังกล่าวรับบัตรประกันสังคม

ได้ที่งานบริหารบุคคล ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี

 

 

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.